Hållbar tillväxt med mjukpapper

Metsä Tissue investerar i hållbar och renare vardagshygien

 ​

Hållbart producerat mjukpapper är dagens och framtidens hygieniska lösning. Metsä Tissue har mycket kunskap om nordiskt trä och konsumenternas vardagsliv.


I linje med strategin, som sågs över förra året, skapar Metsä Tissue hållbara hygieniska lösningar genom att fokusera på en långsiktig förbättring av den industriella effektiviteten och produktionsenheternas miljöprestanda. 

”Vi strävar efter att förse våra kunder med mer hållbara hygieniska lösningar som baseras på den cirkulära ekonomin och bioekonomin”, säger Esa Kaikkonen, VD för Metsä Tissue. 

Metsä Tissue har nio bruk i fem olika länder i Europa. En radie på 50 mil runt varje bruk täcker 45 procent av EU:s befolkning. Dock finns det mer än 160 spelare på marknaden för mjukpapper i Europa. Hur kan vi differentiera oss från dem?

”Vi har lång tradition och stark expertis inom mjukpapperstillverkning, och dessutom har vi mycket motiverade medarbetare och en ambition att hela tiden förbättra vår verksamhet. En annan av våra styrkor är att vi ingår i Metsä Group och därmed har hela värdekedjan i våra egna händer, från skogen till den färdiga produkten. Våra kunder kan lita på vår tillgång till fibrer och råvaror, som är säkerställd långt fram i tiden. Pålitliga leveranser och råvaror av hög kvalitet är av största vikt för oss”, påpekar Kaikkonen.

Metsä Tissues verksamheter utvecklas alltid med hållbarhet i åtanke.

”Hållbarhetsfrågorna återspeglas i vår produktutveckling och våra förpackningslösningar, men även i energilösningar och effektiv logistik inom våra produktionsenheter. Material- och energieffektivitet inom hela vår verksamhet är också en insats för klimatet.” 

Lokalt producerat mjukpapper

Metsä Tissues starka varumärken tillhör de ledande på den nordiska och östeuropeiska konsument-marknaden. För produkter inom den offentliga miljön har Katrin en stark ställning i hela Europa. Förutom att tillverka produkter under de egna varumärkena Lambi, Serla, Mola, Tento och Katrin, producerar Metsä Tissue också mjukpapper för sina kunders egna varumärken. 

”Vi bedömer att efterfrågan på hållbara hygienlösningar kommer att öka, och det är en viktig del av vår strategi. För att möjliggöra framtida tillväxt planerar vi en utbyggnad av vår mjukpapperstillverkning i Mariestad i Sverige”, förklarar Kaikkonen. ”Förra hösten startade vi en genomförbarhetsstudie av investeringen, som skulle mer än fördubbla vår tillverkningskapacitet i Mariestad. I den första fasen planeras installation av en ny mjukpappersmaskin och ett automatiserat varulager på bruket.” 

Det slutliga investeringsbeslutet förväntas tas under andra halvåret 2021 efter att miljötillstånd har beviljats. Den planerade investeringen ökar produktionskapaciteten av mjukpapper i Mariestad med 50 000 ton 2024. Det kan jämföras med den årliga förbrukningen av mjukpapper för mer än en miljon hushåll. 

Vid tillverkningen av det högkvalitativa mjukpapperet använder Metsä Tissue ren nyfiber, som har vuxit nära konsumenterna, och returfiber som stödjer den cirkulära ekonomin. Metsä Tissue kommer i ökande grad att inrikta sig på nyfiber, och de planerade investeringarna i Mariestad ligger i linje med det målet. 

”Tillgängligheten och kvaliteten på returfiber har försämrats, och att investera i tillverkning av nyfiberprodukter av hög kvalitet med modern teknik är den mest hållbara lösningen för framtiden. Det stödjer även våra kunders mål om hållbar affärsverksamhet.” 


Text: Asta Hirvonen
Foto: Kimmo Syväri, Petteri Kivimäki