Framtidsfabriken i Mariestad

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, genomför ett förstudieprojekt för att öka sin nyfiberbaserade mjukpappersproduktion vid bruket i Mariestad i Sverige. Läs pressmeddelandet som publicerades i september 2019 här bredvid.

Målet för det pågående förstudieprojektet är att skapa förutsättningar för att utöka Metsä Tissues nuvarande bruk i Mariestad med en ny pappersmaskin och på så sätt öka den årliga produktions-kapaciteten från 70 000 ton till 145 000 ton. Förutom pappersmaskinen inkluderar investeringsplanen massalagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor.
Metsä Tissue är den enda mjukpappersproducenten på marknaden med starka rötter i hållbart förvaltade nordliga skogar. Mjukpapper av premiumkvalitet tillverkas av ren nyfiber som odlas nära våra kunder och konsumenter. De ledande mjukpappersmärkena i Skandinavien, Katrin, Lambi och Serla, har alltid spelat en viktig roll i vårt företag.

Katrinefors bruk grundades redan 1765 och består idag av 2 pappersmaskiner och 6 konverteringslinjer som producerar toalettpapper, hushållshanddukar och torkrullar för industri. Bruket är en aktiv medlem i lokalsamhället och har cirka 360 anställda. Den planerade investeringen skulle generera 50–100 nya jobb. Under själva byggfasen kommer dessutom ungefär ytterligare 1 000–1 500 heltidstjänster att behövas.

Ansökan om miljötillstånd för att öka produktionskapaciteten planeras att lämnas in till Mark- och miljödomstolen den 14 mai 2020. Det slutliga investeringsbeslutet kan fattas under 2021, efter att miljötillståndet beviljats.

Informationsmöte den 6 maj 2020

Här kan du titta på inspelningen av vår webbpresentation från den 6 maj där vi presenterade projektet och svarade på frågor från allmänheten.Sammanfattning - Samrådsunderlag

SAMRÅD ENLIGT MILJÖBALKEN

Inledning och bakgrund

Metsä Tissue AB har för avsikt att utöka produktionen och behöver därför ansöka om ett nytt tillstånd för verksamheten hos Mark- och miljödomstolen. Tillstånd kommer sökas för en produktion av högst 70 000 ton returfibermassa och 145 000 ton mjukpapper per år. Bolaget har idag tillstånd för en årlig produktion av maximalt 65 000 ton returfibermassa och 85 000 ton mjukpapper.

Bolaget har gett konsultbolaget WSP Sverige AB (WSP) i uppdrag att genomföra tillståndsprocessen och arbeta fram de ansökningshandlingar som krävs.

Ansökningsprocessen

Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt bestämmelser i 9 och 11 kap. miljöbalken och kommer att tillståndsprövas. Tillståndsprövningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet att påverka kommande beslut. Innan ansökan upprättas och ges in till prövningsmyndigheten, i detta fall Mark- och miljödomstolen (MMD) ska sökanden lämna upplysningar till de berörda så att de ges möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Nedan ges en kortfattad sammanfattning på hur tillståndsprövningen enligt miljöbalken går till. För utförligare information se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland och sök på rapporten Att söka tillstånd.

1. Det som framkommer i samrådet sammanfattas av sökanden i en samrådsredogörelse som lämnas in till MMD tillsammans med ansökan.
2. Efter att samråd genomförts upprättar sökanden en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tillsammans med ansökan och teknisk beskrivning lämnas in till Mark- och miljödomstolen.
3. Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan.
4. Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges tillfälle att yttra sig. Om man har synpunkter är det viktigt att dessa skriftligen skickas in i detta skede. Det räcker inte med att man har lämnat synpunkter till sökanden i samrådsskedet. Mark- och miljödomstolen begär också in yttranden från berörda myndigheter.
5. Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
6. Mark- och miljödomstolen fattar beslut. Detta kungörs i ortspressen.
7. Om tillstånd ges kan beslutet överklagas av sökanden, grannar och andra berörda.

Beskrivning av planerad verksamhet

Metsä Tissue har beslutat att utöka produktionen av mjukpapper vid Katrinefors bruk enligt följande:

En ny pappersmaskin (PM37) tillkommer. Produktionskapaciteten ökar till 145 000 ton mjukpapper och 70 000 ton returfibermassa. Öster och söder om Södra konverteringen byggs en sammanhängande linje med hela processen, från lagring av nyfibermassa, pulper, pappersmaskin, baspapperslager, konvertering, lager av färdigvaror till utlastning. Allt byggs i två byggnader som är sammankopplade av en baspapperstransportör mellan baspapperslager och konvertering.

All baspapperslagring och konvertering koncentreras till den nya byggnaden. Totalt kommer tre pappersmaskiner samt 8–10 konverteringsmaskiner finnas på anläggningen.

Vid den östra sidan, mot bostadsområdet, kommer en bullervall anläggas för att på så sätt minska bullret vid närliggande hus. Bullervallen kommer bli ca 5,5 m hög, sett från bostadsområdets sida.

De byggnader som tillkommer kommer att ha en höjd på mellan 10 och 35 meter.

Minskad transport inom industriområdet

Trots att produktionen ökar kommer transportrörelserna inom industriområdet att minska. Detta pga. nya pappersmaskiner, koncentrerad konvertering och ett nytt höglager.

Huvudsaklig miljöpåverkan

Den största miljöpåverkan från verksamheten är energianvändning och utsläpp av renat processvatten från den interna reningsanläggningen till Vänern samt den påverkan transporter till och från anläggningen innebär. Bolagets strävan är att genom denna ansökan så långt det är möjligt minimera påverkan på omgivande miljö.

Kontakt

 
 
Projektets kontaktpersoner

Esa Paavolainen, Project Director
Tel: +358 (0) 40 500 55 74
esa.paavolainen@metsagroup.com

Stefan Montarius, VP Production
Tel: +46 (0) 501 275010
stefan.montarius@metsagroup.comSkugganimation

Här kan du själv se en simulering av hur byggnadernas skuggor rör sig under olika delar av året. Tidsangivelsen ser du i hörnet och du kan pausa simuleringen när som helst. Du kan välja mellan kvartal1, 2, 3och 4. Simuleringen visar hur solen och skuggorna rör sig under en dag under den valda perioden.Close

Mariestad fabriken kvartal 1 Januari-Mars


Close

Mariestad fabriken kvartal 2 April-Juni


Close

Mariestad fabriken kvartal 3 Juli-September


Close

Mariestad fabriken kvartal 4 Oktober-December