Frågor och svar

​​ ​


Frågor och svar

Metsä Tissues planer på att investera i utbyggd produktion av högklassiga mjukpappersprodukter från färskfiber med modern teknik i Sverige fortskrider som planerat. Den nu planerade investeringen skulle öka den årliga kapaciteten för mjukpappersproduktion i vårt bruk i Mariestad från 70 000 ton till 145 000 ton och vara fullt utbyggd 2024.

Frågor om investeringen i Mariestad

F: Hur ser planerna ut för investeringen i Mariestad?
S: Mjukpapper av hög kvalitet tillverkat av färskfiber är kärnan i vår verksamhet, och vi planerar att expandera den delen av produktionen i Mariestad. Investering i färskfiberprodukter av hög kvalitet är den mest hållbara lösningen för framtiden. Vi arbetar på en ytterst konkurrensutsatt marknad där kunder och konsumenter har strikta krav på produktkvalitet, miljövänlighet och hållbarhet, och vi vill uppfylla de kraven. Produktion av mjukpapper är lokalt präglad, så vi vill vara nära våra kunder för att möta den ökande efterfrågan.

F: Vad går investeringsprojektet i Mariestad ut på och hur fortskrider investeringsplanerna?
S: I september 2019 tillkännagav Metsä Tissue att man i enlighet med sin strategi planerade att investera i ökad mjukpappersproduktion baserad på färskfiber i Sverige. Metsä Tissue påbörjade en miljötillståndsprocess och en inledande genomförbarhetsstudie i syfte att klargöra förutsättningarna för en dubblerad produktion av mjukpapper i Mariestadanläggningen.
I maj 2020 lämnade Metsä Tissue in en ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen. Beslut om godkänd miljötillståndsansökan kan förväntas efter en normal handläggningstid på 8–18 månader.

F: Vad för slags bruk är Katrinefors bruk i Mariestad?
S: Katrinefors bruk i Mariestad producerar hygienpapper av hög kvalitet: toalettpapper, hushållspapper och industrirullar. Bruket har två pappersmaskiner, sex konverteringslinjer och en avsvärtningsanläggning där återvunnet papper som används i produktionen behandlas. Bruket har ungefär 360 anställda.

F: När skulle det moderniserade bruket starta sin verksamhet?
S:  Under förprojekteringens gång har en realistisk tidplan reviderats. Målet är att starta verksamheten i slutet av andra kvartalet 2024. Bruket förväntas vara i full drift i slutet av 2024.

F: När startar byggarbetena? Kommer Katrinefors bruk i Mariestad att fortsätta sin verksamhet under anläggningsfasen? 
S: Byggarbetena kommer att påbörjas efter att miljötillstånd har beviljats och investeringsbeslutet har fattats. Det befintliga bruket kommer att fortsätta att producera och leverera som tidigare. Anläggningsfasen medför inga avbrott i våra leveranser.  

F: Har covid-19-pandemin påverkat era investeringsplaner och projekttidplanen? 
S: Covid-19-pandemin påverkar inte våra långsiktiga planer att investera i ökad produktion av färskfiberbaserat mjukpapper. För närvarande är det inga förändringar i våra planer på grund av Covid‑19, utan vi fortsätter vårt projekt som planerat.

Frågor om stadslandskapet och bostadsområdet närmast bruket

F: Kommer de nya bruksbyggnaderna att påverka Mariestads stadslandskap och boendemiljön för dem som bor närmast?
S: Vid utformningen av bruket tar vi hänsyn till de höga byggnaderna och de skuggor de ger. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla skuggorna inom bruksområdet, men kan naturligtvis inte garantera det helt och hållet.

F: Hur mycket kommer de nya byggnaderna att skugga grannarna i närområdet?
S: Vi har undersökt skuggbildningen och är övertygade om att det inte kommer att bli något problem för bostadsområdena. På vår webbsida www.metsatissue.com/mariestad har vi en animation som visar skuggeffekten vid olika tidpunkter på året, och den kan man se i verkligheten där.

F: Har landskapsbilden för de närboende undersökts närmare?
S: Industribyggnader förändrar alltid landskapsbilden något, men vi gör vårt bästa för att landskapsplanera omgivningarna och minimera påverkan.  De högsta byggnaderna ligger också längst bort från bostadsområdena. 

F: Kommer huspriserna att sjunka till följd av den nya utbyggnaden? 
S: Vi förutser inte att huspriserna kommer att sjunka på grund av utbyggnaden. Tvärtom bedöms den storskaliga investeringen som planeras i Mariestadsregionen ha en positiv sammanlagd inverkan på regionen. Projektet är också upplagt för att följa alla gällande bestämmelser och föreskrifter.

F: Kommer grannarna i bostadsområdet att kompenseras på något sätt om fastighetsvärdet skulle sjunka? 
S: Det finns inga planer på att kompensera de närboende. Den storskaliga investeringen som planeras i Mariestadsregionen bedöms ha en positiv sammanlagd inverkan på regionen, och vi planerar att lyssna noga på synpunkter från lokalbefolkningen och att minimera eventuella störningar där så är möjligt.

F: Hur kommer den planerade grundvattensänkningen att påverka de boende i närområdet?
S: Det finns ett litet antal installationer för geotermisk uppvärmning (bergvärmebrunnar) inom det område där grundvattennivån faller. När vattennivån i brunnen sjunker kan effektiviteten minska, vilket leder till ökade energikostnader. Detta rör sig ett fåtal brunnar och påverkan är mycket liten. 

F: Kommer trafiken runt bruksområdet att öka eller förändras? 
S: Brukets kapacitet ökar, vilket innebär att trafiken också ökar. Men trafiken kommer att flyttas bort från bostadsområdena. Huvudtrafiken planeras gå via den nya vägen (Marieforsleden) i stället för på de nuvarande vägarna. Det minskar trafiken genom bostadsområdet.  

F: Hur mycket kommer trafiken till och från Katrinefors bruk i Mariestad att öka?
S: Trafiken i bostadsområdena kommer i själva verket att minska betydligt. Trafiken läggs om så att den inte längre går genom bostadsområdena utan via E20. Den totala trafiken ökar, men tack vare den nya tillfarten påverkar det bara industriområden. 

F: Vad händer med järnvägen till bruket?
S: Metsä Tissue utreder möjligheterna att sluta använda järnvägstransporter genom centrala Mariestad vid planerad verksamhet.

Frågor om buller och lukt

F: Kommer anläggningsfasen att innebära buller och besvär för lokalbefolkningen?
S: Anläggningsfasen orsakar en viss tillfällig ökning av bullernivån. Vi kommer att göra vårt bästa för att hålla bullret på så låg nivå som möjligt. Planeringen av bruksområdet baseras på en minimering av buller och annat obehag för dem som bor i området. Bruket kommer att använda bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska bullret, och vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt att förlägga sådana arbeten dagtid.

F: Hur kommer bullersituationen att förändras för grannarna när projektet är klart (jämfört med idag)?
S: Vår modellering av bullret visar att det kommer att minska i närområdet tack vare att bästa tillgängliga teknik används, men också genom att nya byggnader hindrar bullret från att spridas i framtiden. 
Länk till bullerkartan.

F: Kommer invallningen att minska bullret ännu mer?
S: Invallningen stoppar bullret från fabriken på marknivå.

F: Hur kommer lukten att förändras för grannarna när projektet är klart (jämfört med idag)? 
S: Vi kommer att förbättra vår avloppsvattenbehandling, vilket kommer att ha en positiv inverkan på lukten.

Frågor om brukets lokalisering

F: Skulle den nya delen av bruket (eller hela bruket) kunna flyttas utanför samhället? 
S: Vi planerar inte att stänga ned de nuvarande pappersmaskinerna. Att flytta pappersmaskiner som går i produktion skulle vara en omöjlig uppgift utan avgörande påverkan på verksamheten. Det skulle inte heller kunna motiveras ur ekonomisk synvinkel.

F: Enligt era nuvarande planer kommer bruksområdet att utvidgas så att det kommer närmare det lokala bostadsområdet. Hur hanterar ni det?
S: Vi kommer att ta hänsyn till närheten till bostadsområdet vid utformningen av bruksområdet, bland annat genom landskapsplanering. Vi kommer att delvis bygga en vall mellan bruksområdet och bostadsområdet.

F: Kommer Mariestads silhuett att påverkas?
S: Vår tanke är att använda ljusa färger och se till att reflexer från fasaderna blir så små som möjligt. Vi försöker givetvis att minimera påverkan och kommer att se till att de professionella arkitekterna gör sitt bästa för att säkerställa det. 

F: Kommer det att bli någon inverkan på Mariestads turism eller silhuett?
S: Som vi ser det kommer den nya utbyggnaden inte att beröra turismen, eftersom industribyggnaderna ligger långt bort från den gamla idylliska stadskärnan och Vänern och därför inte dominerar stadsbilden. Vi menar också att det finns utrymme för olika slags byggprojekt i en stads utveckling. Stadsplaneringen är en balans mellan att bevara historiska värden och att utveckla staden, precis så som vi har gjort sedan 1765 då vi blev en del av Mariestad.

F: Ser ni några risker med översvämningar och olyckor i den norra delen av området?
S: Vi förbereder en plan som beskriver våra åtgärder för att förhindra en sådan situation. Översvämningsrisken berör inte direkt det planerade utvecklingsområdet eftersom vi inte kommer att bygga någonting på ett sådant område. Vi planerar, i samråd med en utsedd tillsynsmyndighet, att förbättra skyddet mot översvämning i de norra delarna av industriområdet även om de befintliga byggnaderna har stått där ganska länge.

F: Hur kommer miljön i Mariestad att förbättras efter utbyggnaden?
S: Mariestad kommer att få mindre trafik på gator i bostadsområden, mindre buller och mindre utsläpp.

Frågor om produktionen

F: Varför investerar ni i färskfiberproduktion? Skulle inte returfiber vara mer miljömässigt?
S: Vi ser att investering i tillverkning av färskfiberprodukter av hög kvalitet med modern teknik är den mest hållbara lösningen för framtiden. Vi använder returfiber när det är lämpligt utifrån kvaliteten och produktsäkerhetskraven för den slutliga produkten. I vår digitaliserade värld minskar tillgången och kvaliteten på återvunnen fiber ständigt, vilket gör bearbetningen av detta som råmaterial till hygienpapperprodukter alltmer utmanande.
Färskfiber, eller massa, tillverkas av trä som uppstår som en biprodukt till timmer: trä från skogsgallring eller stammar som är för klena eller dåliga för att användas som timmer. Redan nu är ungefär hälften av de fibrer vi använder färskfiber, och av dessa kommer det mesta från Metsä Groups egna bruk, från Metsä Fibre och från Metsä Board. 
Returfiber framställs av återvunnet papper som kommer från många olika källor. Returpappret genomgår tvättsteg innan vi åter kan göra mjukpapper av det.
Metsä Tissue ingår i Metsä Group, vars moderbolag Metsäliitto Cooperative ägs av ca 100 000 finska privata skogsägare. Genom sina ägarmedlemmar har Metsä Group tillgång till en förstklassig träråvara. Våra kunder kan lita på vår tillgång till fibrer och råvaror, som är säkerställd långt fram i tiden.

F: Katrinefors bruks årliga produktionskapacitet skulle öka från 70 000 ton till 145 000 ton. Hur påverkar denna stora ökning brukets utsläpp och vattenförbrukning? 
S: Katrinefors bruk kommer att inriktas på produktion av färskfiber, vilket innebär lägre COD-utsläpp. Tillverkning av färskfiber kräver mindre vatten och energi och genererar mindre spill än produktion av returfiber. Vattenförbrukningen påverkas inte. Vattnet tas från Vänern nära bruksområdet precis som idag. Brukets avloppsvatten behandlas i brukets egna avloppsreningsanläggningar.

Trots att kapaciteten ökar kommer vi att kunna ligga inom samma utsläppsgränser som tidigare. Tillståndsvillkoren blir oförändrade och brukets miljöbelastning per producerat ton kommer att minska. Det uppgraderade bruket kommer att arbeta med modern teknik, förbättrade miljöprestanda och högre energieffektivitet. Andelen förnybar energi kommer att öka betydligt.

Frågor om miljön

F: Vad omfattar er ansökan om miljötillstånd?
S: Vi ansöker om tillstånd att fördubbla vår mjukpappersproduktion i Katrinefors bruk i Mariestad från 70 000 ton till 145 000 ton per år.

F: Kommer era CO2-utsläpp att öka?
S: Metsä Tissues CO2-utsläpp per levererat ton i Skandinavien kommer i själva verket att minska, eftersom vi minskar transporten av baspapper från Finland.

F: Hur kommer planerna påverka Tidan?
S: Vi påverkar inte Tidan med utsläpp från processen idag och det kommer vara samma även efter ombyggnaden.

F: Hur mycket energi kommer det moderniserade bruket att använda?
S: Metsä Tissues strategiska mål är att ha helt fossilfri produktion 2030, och detta är ett stort steg mot målet. Brukets årliga energiförbrukning kommer att öka med ca 96 % och blir ca 490 GWh.

F: På vilket sätt kommer Metsä Tissue att ta hänsyn till de skyddade träden i den södra delen av området?
S: Vår avsikt är att spara så många träd som möjligt.

F: Vad händer med nyckelbiotypområdet i Karlslund?
S: Karlslund har planerats som ett industriområde sedan 1970, och eftersom klassningen som nyckelbiotypområde skedde efter det så räknas området fortfarande som ett industriområde. Vi skall spara så mycket som möjligt av området.

F: Rödlistade fåglar har siktats i och runt det utvidgade Metsäområdet. Hur tänker ni ta hänsyn till det under byggperioden och i framtiden?
S: Naturligtvis vill vi vara uppmärksamma på utvecklingen av rödlistade fågelarter inom området och garantera deras livsvillkor så mycket vi kan. 

F: Hur kommer utbyggnaden av bruket att påverka den hotade öringen i Tidan?
S: Vår utbyggnad berör inte Tidan direkt, och vi tror inte att det blir någon påverkan för Tidanöringen. 

F: Hur påverkar utbyggnaden de fornlämningar som har påträffats inom området?
S: Mariestads kommun tillsammans med oss undersöker på området och har kontakt med Länsstyrelsen för att utreda frågan.

Frågor om Metsä Tissues personal

F: Kommer planerna att få konsekvenser för personalen?
S: Den planerade investeringen skulle ha en positiv påverkan på personalen i Mariestad och skapa 50–100 nya jobb. De indirekta följderna för regionens sysselsättning och näringsliv är ännu större. Exakt hur stor inverkan blir på personalen vet vi när planerna är klara. Under anläggningsfasen kommer mellan 400 och 600 personer att arbeta med uppbyggnaden.

Frågor om information

F: Hur kan jag ställa frågor om detta projekt?
S: Vi respekterar alla synpunkter och all feedback vi får och kommer att försöka svara på bästa möjliga sätt. Du kan alltid skicka dina frågor till den e-postadress som finns på webbsidorna - mariestad@metsagroup.com